Enter your keyword

SOKOLOVO FOOD FOREST

Органiчна ферма

ТЕПЛИЦІ

У наших теплицях ми вирощуємо овочі, зелень, ягоди без застосування будь-якої хімії, пестицидів, строго дотримуючись технології органічного землеробства.

ЛIСОСАД

У 2017 році ми почали посадку лісосаду. Це багатоярусна, багаторічна полікультурна система, що складається з самих різних рослин, які взаємодіють у симбіозі один з одним і з навколишнім природним середовищем.

СТАВОК

На території ферми, розташоване озеро, в якому ми розводимо різноманітні сорти риби.

«ПРО ФЕРМУ»

Sokolovo FOOD FOREST

Це ферма площею 7 гектарів, розташована за декілька кілометрів від с. Соколово, Новомосковський район. Ми вирощуємо овочі, зелень, ягоди без застосування будь-якої хімії, пестицидів, строго дотримуючись технології органічного землеробства. Також на території розташоване озеро, в якому ми розводимо різноманітні сорти риби. Проєкт офіційно стартував у 2016 році та продовжує зростати з кожним роком. Ми використовуємо тільки органічні методи землеробства, щоб внести свій внесок у підтримання землі, самих себе і спільноти здоровими ... оскільки це все, що у нас є!

Sokolovo FOOD FOREST

Органическая ферма

Теплицы

В наших теплицах мы выращиваем овощи, зелень, ягоды без применения какой-либо химии, пестицидов, строго придерживаясь технологии органического земледелия.

Лесосад

В 2017 году мы начали посадку лесосада. Это многоярусная, многолетняя поликультурная система, состоящая из самых разных растений, взаимодействующих в симбиозе друг с другом и с окружающей природной средой.

Ставок

На территории фермы, расположено озеро, в котором мы разводим разнообразные сорта рыбы.

«О Ферме»

Sokolovo FOOD FOREST

Это ферма площадью 7 гектаров, расположенная в нескольких километрах от с. Соколово, Новомосковский район. Мы выращиваем овощи, зелень, ягоды без применения какой-либо химии, пестицидов, строго придерживаясь технологии органического земледелия. Также на территории расположено озеро, в котором мы разводим разнообразные сорта рыбы. Проект официально стартовал в 2016 году и продолжает расти с каждым годом. Мы используем только органические методы земледелия, чтобы внести свой вклад в поддержание земли, самих себя и сообщества здоровыми ... поскольку это все, что у нас есть!

Sokolovo FOOD FOREST

Органическая ферма

Теплицы

В наших теплицах мы выращиваем овощи, зелень, ягоды без применения какой-либо химии, пестицидов, строго придерживаясь технологии органического земледелия.

Лесосад

В 2017 году мы начали посадку лесосада. Это многоярусная, многолетняя поликультурная система, состоящая из самых разных растений, взаимодействующих в симбиозе друг с другом и с окружающей природной средой.

Ставок

На территории фермы, расположено озеро, в котором мы разводим разнообразные сорта рыбы.

«О Ферме»

Sokolovo FOOD FOREST

Это ферма площадью 7 гектаров, расположенная в нескольких километрах от с. Соколово, Новомосковский район. Мы выращиваем овощи, зелень, ягоды без применения какой-либо химии, пестицидов, строго придерживаясь технологии органического земледелия. Также на территории расположено озеро, в котором мы разводим разнообразные сорта рыбы. Проект официально стартовал в 2016 году и продолжает расти с каждым годом. Мы используем только органические методы земледелия, чтобы внести свой вклад в поддержание земли, самих себя и сообщества здоровыми ... поскольку это все, что у нас есть!

ТІЛЬКИ ОРГАНІЧНІ МЕТОДИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

АРГУМЕНТИ ЗА ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Органічне сільське господарство має безліч переваг: добробут тварин, захист ґрунту і клімату, відсутність генетично модифікованих організмів (ГМО) і безпеку продуктів - це тільки деякі з них. Багато що свідчить на користь покупки органічних харчових продуктів та підтримки органічного сільського господарства.

1 ОРГАНІЧНІ ПРОДУКТИ ДІЙСНО ОРГАНІЧНІ

Поняття «органічний продукт» захищене законом. Харчовий продукт може продаватися як органічний тільки в тому випадку, якщо дотримані всі вимоги постанов про органічне виробництво. Органічні господарства добре контролюються. Як мінімум один раз на рік вони проходять детальну перевірку.

1 Органические продукты действительно органические

Понятие «органический продукт» защищено законом. Пищевой продукт может продаваться как органический только в том случае, если соблюдены все ребования
постановлений об органическом производстве. Органические хозяйства хорошо контролируются. Как минимум один раз в год они проходят детальную проверку.

2 ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО є послідовним

Органічне господарство повинно бути цілісним. Відповідно швейцарським стандартам, кожне органічне господарство повинно працювати тільки як цілісне органічне господарство, без елементів традиційного виробництва. * Стандарти Європейського Союзу допускають ведення органічного і традиційного господарства на одній фермі, але за умови, що вони чітко розділені, не проводяться паралельно, і забруднення органічної продукції залишками пестицидів або змішування неможливі. Кожне нове органічне господарство проходить дворічний перехідний період. Уже в цей період дотримуються всі вимоги органічних директив.

2 Органическое производство является последовательным

Органическое хозяйство должно быть целостным. Соответственно швейцарским стандартам, каждое органическое хозяйство должно работать только как целостное
органическое хозяйство, без элементов традиционного производства.* Стандарты Европейского Союза допускают ведение органического и традиционного хозяйства на одной ферме, но при условии, что они чётко разделены, не проводятся параллельно, и загрязнение органической продукции остатками пестицидов или смешивание невозможны. Каждое новое органическое хозяйство проходит двухлетний переходной период. Уже в этот период соблюдаются все требования органических директив.

3 З ОРГАНІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ СПОЖИВАЧ У БЕЗПЕЦІ

Органічні продукти містять менше залишків пестицидів. Органічні фрукти та овочі в середньому містять в 180 разів менше залишків пестицидів, ніж традиційні. Органічні продукти позбавлені хімічних і синтетичних засобів. Хімічні та синтетичні засоби захисту рослин в органічному сільському господарстві повністю заборонені.

3 С органическими продуктами потребитель в безопасности

Органические продукты содержат меньше остатков пестицидов. Органические фрукты и овощи в среднем содержат в 180 раз меньше остатков пестицидов, чем
традиционные. Органические продукты избавлены от химических и синтетических средств. Химические и синтетические средства защиты растений в органическом сельском хозяйстве полностью запрещены.

4 ОРГАНІЧНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ОСОБЛИВІ

Органічні продукти містять менше харчових добавок. У той час як швейцарською постановою про харчові добавки схвалено використання понад 300 добавок, то відповідно до органічної постанови Європейського Союзу - 48, а для продуктів, сертифікованих за органічними стандартами «БіоСвіс» (BioSuisse), - 31

4 Органические продукты питания особенные

Органические продукты содержат меньше пищевых добавок. В то время как швейцарским постановлением о пищевых добавках одобрено использование более 300 добавок, то в соответствии с органическим постановлением вропейского Союза – 48, а для продуктов, сертифицированных по органическим стандартам «БиоСвис» (BioSuisse), – 31.

5 В ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТАХ НАЙБІЛЬШИЙ ВМІСТ КОРИСНИХ РЕЧОВИН

Органічні фрукти та овочі містять більше антиоксидантів. В органічних продуктах вміст антиоксидантів до 69% вище, ніж в традиційних

5 Органические продукты более богаты содержанием полезных веществ

Органические фрукты и овощи содержат больше антиоксидантов. В органических продуктах содержание антиоксидантов до 69% выше, чем в традиционных

6 ОРГАНІЧНЕ АГРАРНИЦТВО ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО ГРУНТ

Родючість ґрунту, в органічному сільському господарстві, - головна передумова для харчування і здоров'я рослин. Відновлення родючості ґрунту сприяє підвищенню стабільності, яка покращує адаптаційну здатність ґрунту.
Органічний ґрунт має кращу структуру. Грунт не так сильно заливається і розмивається завдяки більш тривалому покриттю рослинністю, органічних добрив, а також завдяки найбільшій біологічній активності. В органічному ґрунті живе багато ґрунтових мікроорганізмів. Висока біологічна активність покращує родючість ґрунту і забезпечує контроль над шкідниками.

6 Органическое земледелие заботится о почве

Плодородие почвы в органическом сельском хозяйстве – главная предпосылка для питания и здоровья растений. Восстановление плодородия почвы способствует повышению стабильности, которая улучшает адаптационную способность почвы.
Органическая почва имеет лучшую структуру. Почва не так сильно заливается и размывается благодаря более длительному покрытию растительностью, органическим удобрениям, а также благодаря более высокой биологической активности В органической почве живет много почвенных микроорганизмов. Высокая биологическая активность улучшает плодородие почвы и способствует контролю над вредителями.

7 ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЗАХИЩАЄ ГРУНТОВІ І ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ

Органічне сільське господарство береже ґрунтові води. Органічні фермери не використовують не хімічні, не синтетичні пестициди, не регулятори росту. Органічне сільське господарство має дбайливий вплив на річки та озера. Водойми поблизу органічно вирощуваних полів менш забруднені засобами захисту рослин. Вимивання нітратів значно нижче завдяки органічному сільському господарству. Внесення швидкорозчинних мінеральних добрив веде до вимивання нітратів в поверхневі та ґрунтові води, тому їх використання в органічному сільському господарстві заборонено.

7 Органическое сельское хозяйство защищает грунтовые и поверхностные воды

Органическое сельское хозяйство бережет грунтовые воды. Органические фермеры не используют ни химические, ни синтетические пестициды, ни регуляторы роста. Органическое сельское хозяйство имеет бережное влияние на реки и озера. Водоемы вблизи органически возделываемых полей менее загрязнены средствами защиты растений. Вымывание нитратов значительно ниже благодаря органическому сельскому хозяйству. Внесение быстрорастворимых минеральных удобрений ведет к вымыванию нитратов в поверхностные и грунтовые воды, поэтому их использование в органическом сельском хозяйстве запрещено.

8 ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО більш енергоефективне

Органічне сільське господарство економить енергію. Виробництво азотних, калійних і фосфорних добрив, також як і пестицидів, поглинає багато викопної енергії. В органічному господарстві взагалі не використовуються ці речовини, а якщо і використовуються, то тільки в обмежених обсягах. Органічні продукти мають кращий енергетичний баланс. Виходячи не тільки з площі полів, але і з обсягів продуктів, органічне сільське господарство демонструє кращий енергетичний баланс при виробництві безлічі продуктів.

8 Органическое производство более энергоэффективное

Органическое сельское хозяйство экономит энергию. Производство азотных, калийных и фосфорных удобрений, также как и пестицидов, поглощает много
ископаемой энергии. В органическом хозяйстве вообще не используются эти вещества, а если и используются, то только в ограниченных объемах. Органические продукты имеют лучший энергетический баланс. Исходя не только из площади полей, но и из объемов продуктов, органическое сельское хозяйство
демонстрирует лучший энергетический баланс при производстве множества продуктов

СЕРТИФІКАЦІЯ

Орган сертифікації «Органік Стандарт»

Наша ферма постачає продукцію до магазинів, ринків, ресторанів та оптовим компаніям. Наша продукція сертифікована органом сертифікації «Органік Стандарт» (який визнається в країнах ЄС), щорічні планові та позапланові перевірки гарантують якість і відповідність найвищим стандартам!

Сертификация

Орган сертификации «Органик Стандарт»

Наша ферма поставляет продукцию магазинов, рынков, ресторанов, оптовым компаниям. Наша продукция сертифицирована органом сертификации «Органик Стандарт» (который признается в странах ЕС), ежегодные плановые и внеплановые проверки гарантируют качество и соответствие самым высоким стандартам!

ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА ФЕРМУ

Ми завжди відкриті до співпраці! Ви можете в будь-який зручний для Вас час відвідати нашу ферму навіть з метою «просто подивитися» )))

Приглашаем к нам на ферму

Мы всегда открыты к сотрудничеству! Вы можете в любое удобное для Вас время посетить нашу ферму даже с целью «просто посмотреть»)))

ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ, ЩОБ ОТРИМАТИ ПЕРЕЛІК ПРОДУКТІВ, ЯКІ ВИРОЩУЄМО, ТА ЇХ УМОВИ ДОСТАВЛЕННЯ

Заявка на прайс лист

Оставьте заявку и получите стоимость наших продуктов.

Ошибка: Контактная форма не найдена.

    ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ

    Будь ласка, заповніть форму,
    і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом